Λειτουργία και τρόπος διοίκησης του Ρόταρυ

Λειτουργία και τρόπος διοίκησης του Ρόταρυ

Οργάνωση

Οι Ροταριανοί Όμιλοι διοικητικά συγκροτούν 34 Ζώνες και 535 Περιφέρειες σε όλο τον κόσμο. Ο Πρόεδρος του Διεθνούς Ρόταρυ εκλέγεται και διοικεί για ένα έτος με Δ.Σ. αποτελούμενο από 17 Διευθυντές, οι οποίοι εκλέγονται για 2 έτη από τις μισές Ζώνες εναλλάξ. Το Δ.Σ. συμπληρώνεται από τον εψηφισμένο για το επόμενο έτος Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα του Διεθνούς Ρόταρυ. Η δημοκρατική, αντιπροσωπευτική εκλογή και η εναλλαγή των αξιωμάτων κάθε έτος, είναι βασική οργανωτική αρχή του Ρόταρυ σε κάθε βαθμίδα. Με αυτή την αρχή εκλέγεται και ο Πρόεδρος από τα μέλη κάθε Ομίλου, καθώς και ο Διοικητής κάθε Περιφέρειας από αναλογικό με την δύναμη κάθε Ομίλου (της Περιφέρειας) αριθμό εκλεκτόρων.

 

Συμμετοχή

Ένα δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό του Ρόταρυ πέραν από την ενιαύσια εναλλαγή των αξιωμάτων, είναι ότι σε κάθε Όμιλο επιδιώκεται να συμμετέχουν άτομα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον ένα από κάθε ‘κατηγορία’, επαγγελματιών, στελεχών, επιχειρηματιών, επιστημόνων, καλλιτεχνών, της τοπικής κοινωνίας που δραστηριοποιείται κάθε Ρ. Όμιλος. Επιτρέπεται να υπάρχουν σε κάθε Όμιλο όχι περισσότεροι από το 10% των μελών από κάθε ‘επαγγελματική κατηγορία’, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται όλες οι τάσεις και να μην αποτελεί ο Όμιλος μια απλή συντεχνία.

 

Διαφορετικότητα

Η διαφορετικότητα των επαγγελμάτων των μελών εξασφαλίζει την σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων κάθε κοινωνίας και την αποτελεσματική δράση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Υποχρέωση του κάθε Ροταριανού είναι να κάνει τις εβδομαδιαίες παρουσίες του στον Όμιλό του ή ακόμη και σε άλλον της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

 

Πόροι

Οι Ροταριανοί συνεδριάζουν κάθε εβδομάδα σε τακτή ημέρα, ώρα και τόπο για να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν προγράμματα προσφοράς τοπικού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Οι απαιτούμενοι για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων πόροι και χρήματα τόσο του κάθε Ομίλου όσο και του Διεθνούς Ρόταρυ, προέρχονται από τις συνδρομές και δωρεές των μελών και φίλων και από τις  δραστηριότητες συλλογής χρημάτων. Με αυτά και την προσωπική τους συμμετοχή, προσπαθούν οι Ροταριανοί να πραγματοποιήσουν τους στόχους της χρονιάς που έθεσαν και να βοηθήσουν και άλλους φορείς.